Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

ladia
11:16
ladia
11:16

October 12 2018

ladia
20:42
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladia
20:41
***
jestem do znikania 
chcę niczym świadczyć  niczego wziąć niczego mieć nikogo zatrzymać
i te żal się Boże podróże żeby mnie było więcej żeby mi się dużo widziało
jestem wszystkim czego nie mam furtką bez ogrodu
— Krystyna Miłobędzka
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty
ladia
20:39
1041 0a29 500
Reposted frompiehus piehus viaemotional-iceberg emotional-iceberg
ladia
20:37
4919 f59a 500
ladia
20:37
7252 42d6 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
ladia
20:34
ladia
20:32
6543 383a
ladia
20:32
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladia
20:31
pięknie
rozmawia się całkiem nieźle
i podoba nam dotychczas każdy obejrzany film
we mnie,
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszytko jest okej
— Dawid Podsiadlo - Nie Ma Fal
20:31
8020 bd96 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladia
20:30
0359 fafe
Reposted fromnenya nenya viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladia
20:30
8243 f26c 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladia
20:25
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladia
20:24
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladia
20:24
ladia
20:23
ladia
20:23
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
ladia
20:23
5256 5286 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl