Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

ladia
19:38
ladia
19:37
6526 26c8 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladia
19:37
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwelovekate welovekate viacytaty cytaty
ladia
19:36
ladia
19:36
ladia
19:35
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
ladia
19:35
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
ladia
19:35
1547 da2f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:35
9060 de62 500

yesterdaysprint:

Albany Ledger, Missouri, June 17, 1898

ladia
19:34
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
ladia
19:34
A jak jesteś u mnie w łóżku, to nie masz prawa się chujowo czuć. 
— no a jak
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
ladia
19:34
(…) Trzeba odróżniać. Dobro od zła. Prawdę od kłamstwa. Złudzenia od rzeczywistości. Miłość od atrapy. Syf od porządku. Pocałunek od przelizania. Deszcz od plucia. Twarz od mordy.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
ladia
19:34
Trzeba żyć bez względu na to, ile razy runęło niebo.
— D.H. Lawrence
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
19:29
4867 b779 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladia
19:29

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
ladia
19:26
7410 6844
ladia
19:22
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
ladia
19:20
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladia
19:20
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:18
8941 b665 500

democratickitties:

abraham lincoln, 1863

Reposted fromotatoh otatoh viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl